Inspektorati Policor i Kosoves

  • Phone: 08000 3333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk.rks-gov.net
  • Address: Rr. Deshmoret e Gollakut p.n - Hajvali/Prishtine
 

Të dhënat e ankuesit

 

Të dhënat e punonjësit policor

 

Shënime për incidentin

 

Shënime për dëshmitarin 1

 

Shënime për dëshmitarin 2

 

Shënime për dëshmitarin 3

  • Nëse ka më shumë dëshmitarë të shënohen te dëshmitë ndihmëse
 

Shënime për dëshmitë ndihmëse

 

Deklaratë

  • Unë, ankuesi, vërtetoj se shënimet e mia në këtë formular janë të vërteta dhe të sakta.