Të dhënat e ankuesit

 

Të dhënat e punonjësit policor

 

Shënime për incidentin

 

Shënime për dëshmitarin 1

 

Shënime për dëshmitarin 2

 

Shënime për dëshmitarin 3

  • Nëse ka më shumë dëshmitarë të shënohen te dëshmitë ndihmëse
 

Shënime për dëshmitë ndihmëse

 

Deklaratë

  • Unë, ankuesi, vërtetoj se shënimet e mia në këtë formular janë të vërteta dhe të sakta.
 

 

test – contact form