Inspektorati Policor i Kosoves

  • Phone: 08000 3333
  • Mail: info.ipk@rks-gov.net
  • Website: ipk.rks-gov.net
  • Address: Rr. Deshmoret e Gollakut p.n - Hajvali/Prishtine
 

Zyrtari Përgjegjës për Sinjalizim

z. Bajram Fetahu – Udhëheqës i Departamentit për Menaxhimin e Ankesave

Email: sinjalizimi.ipk@rks-gov.net

Nr.tel: 044 /539 – 230.