Mundësi punësimi


Bazuar në nenin 33, pika 2.4 të Udhëzimit Administrativ (MPB) nr. 01/2017 për procedurat lidhur me kushtet e punësimit dhe të punës për punonjësit e IPK-së (procedura e ngritjes në pozitë), përcaktohet se fletë aplikacionet dorëzohen brenda afatit të paraparë në shpallje. Nëse pas datës së fundit për pranimin e tyre, nuk është arritur të pranohet një numër i balancuar nga aspekti etnik dhe gjinor, afati për pranim zgjatet edhe për pesë (5) ditë tjera pune.


SHPALLJA E KONKURRIMIT TË BRENDSHËM PËR AVANCIM NË POZITA DREJTUESE;