UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 01/2017 PËR PROCEDURAT LIDHUR ME KUSHTET E PUNËSIMIT DHE TË PUNËS PËR PUNONJËSIT E IPK-së

UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 01/2017 PËR PROCEDURAT LIDHUR ME KUSHTET E PUNËSIMIT DHE TË PUNËS PËR PUNONJËSIT E IPK-së

;