Kushtrim Hodaj

Kryeshef Ekzekutiv


Kushtrim Hodaj u lind m&euml; 29.08.1984 n&euml; fshatin Gjonaj t&euml; Prizrenit, ku kreu dhe&nbsp; Shkoll&euml;n fillore nd&euml;rkaq&nbsp; t&euml; mesmen n&euml; Prizren.&nbsp; Ka p&euml;rfunduar Fakultetin Juridik n&euml; Universitetin e Prishtin&euml;s dhe studimet postdiplomike, ku ka marr&nbsp; titullin shkencor Master i shkencave Jurdiko &ndash; Penale. Gjithashtu ka p&euml;rfunduar Shkoll&euml;n p&euml;r Komand&euml; dhe Staf Policor t&euml; organizuar nga Universiteti&nbsp; p&euml;r Siguri Publike Northwestern nga SHBA (School of Police Staff and Comand &ndash; Northwestern University for Public Safety, USA).<br /><br />Q&euml;&nbsp; nga viti 2007&nbsp; ka punuar n&euml; Inspektoratin Policor t&euml; Kosov&euml;s, fillimisht si hetues i hetimeve disiplinore, nga viti 2010 hetues n&euml; hetime penale dhe q&euml; nga viti 2017 Udh&euml;heq&euml;s i Departamentit p&euml;r Planifikim, Bashk&euml;punim, &Ccedil;&euml;shtje Ligjore dhe Informim.<br />Kushtrim Hodaj nga Korriku i vitit 2020 deri n&euml; Dhjetor t&euml; t&euml; nj&euml;jtit vit ka ushtruar detyr&euml;n e Kryeshefit Ekzekutiv t&euml; IPK-s&euml;. Nga Dhjetori i vitit 2020 &euml;sht&euml; em&euml;ruar Kryeshef Ekzekutiv i IPK-s&euml;.<br />Gjat&euml; pun&euml;s n&euml; IPK ka qen&euml; pjes&euml; dhe udh&euml;heq&euml;s i shum&euml; grupeve punuese p&euml;r hartimin e akteve ligjore, n&euml;nligjore dhe dokumenteve strategjike n&euml; kuad&euml;r t&euml; Ministris&euml; s&euml; Pun&euml;ve t&euml; Brendshme dhe jo vet&euml;m.<br />Ka marr&euml; pjes&euml; n&euml; vizita studimore n&euml; vende t&euml; ndryshme t&euml; bot&euml;s,&nbsp; ku &euml;sht&euml; njohur me praktikat m&euml; t&euml; mira t&euml; institucioneve mbik&euml;qyr&euml;se dhe hetuese t&euml; Policive si: vizita n&euml; Departamentin e Policis&euml; n&euml; San Antonio t&euml; Texasit n&euml; SHBA, si dhe Sh&euml;rbimin e Kontrollit t&euml; Brendsh&euml;m&nbsp; t&euml;&nbsp; Ministris&euml; s&euml; Brendshme&nbsp; t&euml; Republik&euml;s s&euml; Kroacis&euml;. Ka qen&euml; pjes&euml;marr&euml;s n&euml; shum&euml; takime bilaterale dhe diskutime mbi hartimin e&nbsp; marr&euml;veshjeve t&euml; bashk&euml;punimit m&euml; institucionet homologe t&euml; Maqedonis&euml; s&euml; Veriut, Shqip&euml;ris&euml; dhe Malit t&euml; Zi.&nbsp; Ka qen&euml; pjes&euml;marr&euml;s i konferencave vjetore t&euml; EPAC/EACN, Partner&euml;t Evropian Kund&euml;r Korrupsionit n&euml; Riga t&euml; Letonis&euml;, Vjen&euml; t&euml; Austris&euml; dhe n&euml; Stokholm t&euml; Suedis&euml;.<br /><br />Gjat&euml; pun&euml;s n&euml; Inspektoratin Policor t&euml; Kosov&euml;s ka marr&euml; pjes&euml; n&euml; dhjet&euml;ra trajnime profesionale, si dhe nj&euml; num&euml;r t&euml; konsideruesh&euml;m t&euml; trajnimeve t&euml; specializuara n&euml; fush&euml;n e hetimeve penale dhe t&euml; inspektimeve. Po ashtu p&euml;r pun&euml;n profesionale dhe kontributin e dh&euml;n&euml; n&euml; IPK &euml;sht&euml; dekoruar me mir&euml;njohje dhe fal&euml;nderime.<br /><br /><br />Modeli i IPK-s&euml; ofron nj&euml; strategji radikale megjithat&euml; reale drejt p&euml;rpjekjes p&euml;r t&euml; reduktuar dhe eliminuar korrupsionin dhe keqp&euml;rdorimet e mundshme nga ana e policis&euml;.<br />

;