Ankohu

Të dhënat e ankuesit
Shënime për incidentin

Ku ka ndodhur incidenti për të cilin po ankoheni? Ju lutemi të jeni sa më të hollësishëm

Nga:

Deri:

Përmbledhje:Ju lutem të përshkruani rrethanat që ju kanë bërë të ndiheni se punonjësi i policisë është sjellë keq ndaj jush. Në këtë fazë na duhet vetëm një përmbledhje e ankesës, por nëse e shihni të nevojshme, ju mund të shkruani informata shtesë në një faqe tjetër dhe t'ia bashkangjitni formularit.


Shënime për deshmitarin
Shënime për dëshmitë ndihmëse

Nëse keni dëshmi , tregoni se çka keni bashkangjitur në këtë ankesë (p.sh. fotografi, dokumente, raporte mjekësore etj.)

;