IPK mbajti ceremoninë e fundvitit dhe prezantoi përmbledhjen e aktiviteteve për vitin 2022

Prishtinë/Hajvali, 30 dhjetor 2022

Inspektorati Policor i Kosovës me rastin e festave të fundvitit ka organizuar një ceremoni përmbyllëse për fundvit ku të pranishëm ishin zyrtarët e IPK-së.

Kryeshefi Ekzekutiv i IPK-së , z. Kushtrim Hodaj gjatë fjalimit të tij ka prezantuar të arriturat dhe rezultatet e kësaj periudhe kohore të këtij viti, si dhe sfidat me të cilat është ballafaquar Inspektorati Policor i Kosovës duke i falënderuar të gjithë zyrtarët për angazhimin dhe dedikimin e tyre në fushën e mbikëqyrjes policore.

 

Në këtë ceremoni përmes projektorit u prezantuan edhe disa nga angazhimet kryesore që përcjellën punën e zyrtarëve të IPK-së duke përshirë edhe operacionin “Pika 1” dhe “Pika 2”.

 

Aktivitetet e përmbledhura të IPK-së për vitin 2022 i gjeni si në vijim:

 

Përmbledhje e aktiviteteve të Inspektoratit Policor të Kosovës gjatë vitit 2022

Misioni i Inspektoratit Policor të Kosovës është që përmes ushtrimit të veprimtarisë së tij, të sigurojë një shërbim policor të përgjegjshëm, demokratik dhe transparent, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet e kërkuara.

IPK gjatë vitit 2022  ka pranuar dhe ka menaxhuar me 1660 ankesa dhe informata që në krahasim me vitin e kaluar  ka një rënie të lehtë të numrit të ankuesve (vitin e kaluar  IPK ka trajtuar 2013 ankesa). Prej tyre 1075 ankesa që janë klasifikuar si shkelje disiplinore e profilit të ultë janë përcjellë për t’u trajtuar në Drejtorinë për hetime të brendshme dhe verifikim të së kaluarës në Policinë e Kosovës, 575 nga to janë përcjellë në Departamentin e Hetimeve në IPK më dyshimin për veprimtari penale, 4 janë identifikuar si incidente të profilit të lartë dhe 5 nga to janë përcjellë në Departamentin e Inspektimeve.

Bazuar në të dhënat nga evidencat zyrtare, gjatë vitit 2022, subjekti hetimit nga IPK kanë qenë gjithsej 274 punonjës policorë të cilët janë hetuar me dyshimin se kanë kryer vepra penale.

Gjatë vitit 2022, IPK-ja ka ndërmarrë këto masa dhe rekomandime:

 • •           115 arrestime (107 zyrtarë policorë dhe 8 qytetarë të dyshuar);
 • •           157 rekomandime për suspendim;
 • •           5 rekomandime për transfere.
 • •           Në prokuroritë kompetente janë dorëzuar 64 Kallëzime Penale, 28 Raporte të Veçanta dhe 9 Raporte Informuese.

  Një ndër funksionet bazë të Inspektoratit Policor të Kosovës është edhe zhvillimi i inspektimeve ndaj Policisë së Kosovës. Këto inspektime realizohen në mënyrë që përmes tyre  të bëhet identifikimi dhe parandalimi i çfarëdo devijimi nga aktet ligjore dhe procedurat me të cilat funksionon Policia e Kosovës.

  Përgjatë këtij viti IPK ka realizuar 12 inspektime, prej të cilave pesë (5) të rregullta dhe gjashtë (7) të jashtëzakonshme dhe ka dhënë gjithsej 54 rekomandime për të përmirësuar performancën në fushat e inspektuara:

 1. a.         Administrimi i parave të imëta në Policinë e Kosovës (I rregullt),
 1. b.         Administrimi i patentë shoferëve të konfiskuar (I rregullt),
 1. c.         Vlerësimi i ligjshmërisë lidhur me sistemimin e zyrtarëve policor nga Stacioni Policor i Skenderajt (I jashtëzakonshëm),
 1. d.         Pajisjet policore në funksion të aktiviteteve operative dhe administrative (I jashtëzakonshëm),
 1. e.         Vlerësimi i menaxhimit të Njësisë së Mbrojtjes së Afërt (I jashtëzakonshëm),
 1. f.          Menaxhimi i procedurave të arrestimit dhe ndalimit (I rregullt),
 1. g.         Menaxhimi i thirrjeve dhe reagimit policor (I rregullt),
 1. h.         Vlerësimi i kushteve të punës në njësitë e specializuara në Kampin Belvederë në Mitrovicë (I jashtëzakonshëm),
 1. i.          Vlerësimi i veprimeve policore në trajtimin e rastit të dhunës në familje H.M (I jashtëzakonshëm),
 1. j.          Vlerësimi i masave të sigurisë në objektet me rëndësi të veçantë (I jashtëzakonshëm),
 1. k.         Menaxhimi i prokurimit dhe kontratave (I rregullt),
 1. l.          Vlerësimi i trajtimit të rasteve nga njësitë hetimore policore, të iniciuara nga Administrata Tatimore e Kosovës (I jashtëzakonshëm).

   

  Gjatë këtij viti, IPK-ja ka pasur një mori aktivitetesh nën vazhdën e përpjekjeve për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme me qytetarë dhe partnerë të ndryshëm, me organizata qeveritare e jo qeveritare dhe me media. IPK ka realizuar edhe disa takime me qytetarë që kishin  për synim diskutimet e hapura me qytetarët për fushëveprimin e IPK-së (rolin dhe autorizimet), shpjegimet për ecurinë e procedurës hetimore në rastet që trajton IPK në përputhje me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, procedura disiplinore dhe ecuria e saj dhe  rëndësinë e integritetit policor. Zhvillimi i marrëdhënieve me publikun dhe fuqizimi i bashkëpunimit me organizatat vendore dhe ndërkombëtare është i rëndësisë së veçantë për IPK-në dhe në kuadër të kësaj ka pasur disa aktivitete të realizuara nga Inspektorati Policor i Kosovës.

  Gjatë vitit 2022, në kuadër të angazhimeve për fuqizimin e kapaciteteve profesionale të punonjësve të IPK-së,  me përkrahjen edhe të partnerëve ndërkombëtarë si ICITAP, OSBE etj. janë organizuar dhe mbajtur 25 trajnime për punonjësit operativ dhe 20 për stafin administrativ.

 

Fotografite e bashkangjitura
;